De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Symbolische "Eerste steenlegging" van het nieuw PLOT-opleidingsgebouw op de Veiligheidscampus te Genk

vrijdag, 06 oktober 2023

Op vrijdag 6 oktober werd aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg (Genk) symbolisch de "eerste steen" gelegd van het nieuwe opleidingsgebouw voor het PLOT, dat de spil zal worden van de Limburgse Veiligheidscampus.

Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan de verschillende afdelingen van de Limburgse provinciale Veiligheidsschool PLOT, met name de Politieschool, de Brandweerschool, de School Geneeskundige Hulp en hun ondersteunende administratieve diensten. Voor het eerst zullen quasi alle theoretische en tal van praktijklessen en trainingen kunnen doorgaan op één site. Het sterk verouderde Hoofdgebouw aan de Marcel Habetslaan, dat dateert van 1959, voldeed al een tijdje niet meer aan de nieuwe behoeften en verwachtingen van modern en innovatief veiligheidsonderwijs. Het nieuwe opleidingsgebouw daarentegen zal moeiteloos kunnen beantwoorden aan de huidige en toekomstige onderwijskundige mogelijkheden.

Limburg telt in totaal ongeveer 4.325 politiemensen, brandweerlui en hulpverleners-ambulanciers. Jaarlijks passeren in het PLOT ongeveer 10.000 cursisten voor een kortdurende of langlopende opleiding en dit zowel overdag, ’s avonds als in het weekend. Het veiligheidsonderwijs omvat zowel basisopleidingen als voortgezette, gespecialiseerde en bevorderingsopleidingen, noodzakelijk voor een verdere professionalisering tijdens de loopbaan. Het veiligheidsonderwijs is immers beroepsgeoriënteerd, met een goed evenwicht tussen kennisoverdracht en ontwikkeling van vaardigheden en attitudes.

Omdat de kwaliteit van de veiligheidsdiensten in rechtstreeks verband staat met het aanbod en de kwaliteit van de opleidingen is een aangepaste opleidingsinfrastructuur noodzakelijk. Daarom is de bouw van dit nieuwe opleidingsgebouw zo cruciaal: met talrijke multifunctionele leslokalen, een auditorium, informaticaruimtes, vergaderzalen, hedendaags restaurant en kantoren zal dit gebouw voldoen aan alle hedendaagse kwaliteitsnormen en aan de behoeften van het werkveld.

"Het provinciebestuur blijft investeren in openbare veiligheid. Het PLOT is als Limburgse veiligheidsschool een cruciale speler in de opleiding en training van de Limburgse veiligheidsmensen. Door de bouw van dit nieuwe opleidingsgebouw wil de provincie Limburg het veiligheidsonderwijs in Limburg verankeren en ook in de toekomst garanderen, maar ook de geprezen kwaliteit van de PLOT-opleidingen bestendigen," zo stelt gedeputeerde van Veiligheid en bevoegd voor het PLOT, Bert Lambrechts, "zo willen wij als provincie tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige opleidingsbehoeften en -vereisten van de Limburgse politiekorpsen en hulverleningszones en zo werk in eigen streek blijven onder-steunen."

Directeur Jacky Vastmans van het PLOT legt nog andere klemtonen: "Dit nieuwe gebouw laat ons toe om beter in te spelen op evoluties inzake tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken. Daarnaast zal het gebouw de medewerkers van de Politieschool, de Brandweerschool en de School Geneeskundige Hulp samenbrengen op één werkvloer. Dit laat ons niet alleen toe efficiënter te werken, het zal ook de cohesie tussen deze drie veiligheidsdisciplines versterken."

De stad Genk engageerde zich om een verbinding te maken tussen de Veiligheidscampus en het oefenterrein van de Brandweerschool, zodat ook deze laatste volledig geïntegreerd wordt in de Veiligheidscampus.

Het nieuwe PLOT-opleidingsgebouw vormt aldus de kern van de Veiligheidscampus, die naast de multifunctionele oefenhal en het Reddingscentrum Vicky & Alexis (opening voorjaar 2024) ook de thuishaven moet worden voor andere publieke en private spelers in het veiligheidsdomein, zodat er synergieën ontstaan die de campus nog meer uitstraling zullen geven.

Voor de uitbouw van de Limburgse Veiligheidscampus kocht de provincie Limburg in 2012 dit terrein van bijna 10 hectaren, gelegen op het bedrijventerrein Zwartberg II. Een ruimtelijke visie werd uitgewerkt in samenwerking met de Stad Genk, die deze realisatie ondersteunt, en met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM).

Voor de financiering van deze nieuwe essentiële opleidingsinfrastructuur werd een projectaanvraag ingediend bij de Stichting LSM (Limburgs Sterk Merk). LSM gaf in 2020 groen licht om het gebouw en de omgevingsaanleg te financieren en voorzag hiervoor de nodige fondsen met name 11 miljoen euro. Voorzitter van het LSM-directiecomité en gouverneur Jos Lantmeeters hierover: "Veiligheid vormt de hoeksteen voor een regio waar het aangenaam wonen en werken is. De realisatie van dit nieuwe state-of-the art opleidingsgebouw benadrukt de ambitie van Limburg om zich ook op veiligheidsniveau verder te professionaliseren. Door een investering van 11 miljoen euro geeft LSM een belangrijke impuls aan de uitbouw van deze nieuwe opleidingsinfrastructuur."

De inrichting en het gebruiksklaar maken van het gebouw gebeurt met middelen van de provincie Limburg. Daarenboven wordt het volledige bouwproject in goede banen geleid door de Directie Facilitair Beheer van de provincie Limburg.

"Binnen onze werking doen we dagelijks wat ik ‘Limbruggen’ noem", aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Erfgoed en Facilitair Beheer: "de grootste kracht ontstaat als we samenwerken. De Directie Facilitair Beheer staat op die manier het PLOT bij in het volledige voorbereidings- en uitvoeringstraject van de bouwwerken voor het nieuwe opleidingsgebouw. Zo werken we elke dag samen om erover te waken dat het nieuwe opleidingsgebouw zal gebouwd worden volgens de richtlijnen opgenomen in het bestek. Met als resultaat het bouwen van een opleidingscentrum bestaande uit duurzame, onderhoudsvriendelijke materialen en technieken."

In 2021 stelde de provincieraad de gunningsprocedure, de gunningswijze en de lastvoorwaarden vast om dit gebouw via een zogenaamde design & build-formule te realiseren. Op 6 oktober 2022 ging de deputatie over tot de gunning van de opdracht voor de bouw. Het consortium Debuild, aangevoerd door aannemer Democo met ontwerper DBV-architecten en ondersteund door diverse studiebureaus en een landschapsarchitect, werd uit 10 inschrijvers gekozen, met een duurzaam ontwerp met gebruik van circulaire materialen in een bio-divers landschap.

Het nieuwe gebouw zal vier bouwlagen tellen en een compacte footprint hebben van net geen 1 500 m². De totale nuttige oppervlakte van het gebouw bedraagt 5.200 m². Ook de buitenaanleg is voorzien in het ontwerp met aandacht voor het natuurlijke landschap, gerecycleerde materialen, ontharding, sportinfrastructuur en ruimte voor de zwakke weggebruiker.

Algemeen directeur Frederik Bijnens van Democo hierover: "Aannemer Democo stelde efficiëntie en klimaatvriendelijkheid voorop bij de bouw van de Limburgse veiligheidsschool. Zo hebben we gewerkt met duurzame materialen en geprefabriceerde betonnen gevelpanelen die de bouwtijd een stukje konden versnellen. Daarnaast maakten we gebruik van standaardmaten, zodat we minder bouwafval en materiaalverlies hadden."

Bijnens gaat verder: "Tegelijk keken we al een stukje vooruit. Dankzij een betonskeletconstructie waarin we met rasters werken, kan er in de toekomst - indien gewenst - nog uitgebreid worden. Maar bovenal zijn we trots dat we samen met DBV-architecten, de ingenieurs en de landschapsarchitect erin geslaagd zijn om binnen de budgettaire beperkingen een flexibel toekomstbestendig gebouw te ontwerpen. Het gebouw vloeit ook mooi samen met het natuurlijke landschap. Planten en dieren kunnen er nog steeds hun gang gaan en ook het zicht op de terrils is behouden gebleven," zo besluit hij.

Het nieuwe gebouw en zijn omgevingsaanleg moeten opgeleverd worden in oktober 2024, zodat de verhuis naar deze nieuwe site kan plaatsvinden eind 2024.

Algemene informatie

 • Opdrachtgever: provinciebestuur Limburg
 • Opdrachtnemer: Consortium Debuild
  • aannemer: Democo Group
  • architect: DBV-architecten
  • landschapsarchitect Stefaan Thiers
  • studiebureau stabiliteit: AB Associates
  • studiebureau technieken + EPB: AE PLUS
  • veiligheidscoördinator: STETO – Koen Vanschoenwinkel

Cijfergegevens

 • Footprint: ca. 1.500m2 (gelijkvloers: breedte ca. 43 m x diepte ca. 35 m) (verdiepingen: breedte ca. 38 m x diepte ca. 35 m)
 • Netto oppervlakte (4 bouwlagen): 5.200 m², bruto oppervlakte: 5.700 m²
 • Kantoorruimte (ca. 600 m²): 44 flexibele werkplekken (flexplekken) inclusief stilteplekken en aanlandplekken (docenten), 2 phone-boots, 6 overlegplaatsen, ontvangst- en pauzeruimte
 • Les- en vergaderzalen (ca. 1.280 m²): zitplaatsen voor 643 cursisten in 23 lokalen (1 auditorium 142 plaatsen, 8 multifunctionele vergaderzalen/klassen 101 plaatsen, 11 klassen 360 plaatsen, 2 informaticalokalen 40 plaatsen
 • Restaurant met keuken (ca. 550 m²): 155 zitplaatsen binnen, uitbreidbaar naar aanpalende vergaderzalen, 80 zitplaatsen buiten
 • Speciale lokalen: verhoorlokaal, XVR-ruimte
 • 2 oefenpleinen in open lucht: 676 m² en 933 m²
 • Parking: 188 plaatsen, 50 plaatsen op overloopparking (oefenpleinen)

Het project (gebouw en omgevingsaanleg) werd gegund voor 11 miljoen euro (LSM), exclusief inrichting en het gebruiksklaar maken van het gebouw (provinciebestuur Limburg).

Omschrijving gebouw en omgeving

 1. Landschappelijk
  De Steenkoolmijn van Zwartberg was een van de zeven mijnen van het Kempens steenkoolbekken, en de eerste mijn in Limburg die de deuren moest sluiten. De mijn werd zo goed als volledig gesloopt. Wat overblijft is een fascinerend postindustrieel landschap.
  Het in 1959 gebouwde administratieve gebouw van de mijn bleef behouden en doet sinds 1986 dienst als provinciaal opleidings- en trainingscentrum voor politie, brandweer, hulpverlener-ambulanciers en ambtenaren. Tegenover dit gebouw werd inmiddels op de vroegere mijnsite ook een oefenterrein voor brandweeropleidingen opgericht. Van recentere datum is de oefenhal (2019), als eerste gebouw van de veiligheidssite.
  Het is dan ook duidelijk dat PLOT een rijke geschiedenis deelt met de unieke plek waar het nu zijn activiteiten onderbrengt.
  Het nieuwe opleidingsgebouw wordt dan ook ingeplant op een plek die nog duidelijk de sporen van de geschiedenis draagt: van ruwe heide over ontgonnen heide naar industriële steenkoolactiviteit tot het postindustrieel landschap van vandaag. Deze historische gelaagdheid wordt geïntegreerd in de Veiligheidscampus.
  Bij het ontwerp werd gezocht naar symbiose door het harmonisch samenvoegen van verleden en toekomst, van landschap en gebouw, van architecturale expressie en technische materialisering, en van noodzakelijke functionaliteit en duurzame polyvalentie.
  Met maximale aandacht voor het landschap en een focus op duurzaamheid wordt het PLOT-opleidingsgebouw onderdeel van een ecologische corridor die een natuurlijke brug slaat tussen de sites van LABIOMISTA (westen), de groene bedrijfszone met waterbekken binnen het plangebied van ‘BPA Zwartberg Industrie II (centraal), het Luciebos (noorden) en de hellingen van het plateau van Zwartberg (zuiden en oosten): het landschap is hierbij de verbindende factor.
  Tot de markantste landschappelijke kenmerken behoren de talud aan de rugzijde van de veiligheidssite, de buffervijver centraal op de groene bedrijfszone en de uitzichten op het Luciebos en de enige nog overblijvende Terril van Zwartberg in de verte.
  Het ontwerp van de landschapsarchitect balanceert de bestaande "steppe" met de nieuw in te brengen functies.

 2. Architecturaal
  Het realiseren van een toekomstbestendig opleidingscentrum in een landschappelijk gevoelige context is een complexe opdracht die een integrale aanpak verdient. "Symbiose" vormt dan ook de kerngedachte van het architecturaal concept.
  Hierbij hanteerde het ontwerpteam de volgende randvoorwaarden:
  • maximaal gebruikmaken van de toegestane bouwhoogte om de footprint op het terrein te beperken en het gebouw als landmark/baken van de Veiligheidscampus te laten fungeren
  • een hoge graad van transparantie om het interieur te connecteren met de unieke omgeving
  • een "grid-based design" als basis voor een robuuste en eerlijke architectuur die evenzeer flexibel als future-proof is.

  Om de unieke kwaliteiten van het landschap maximaal te integreren in het ontwerp van het gebouw, werd gekozen voor een horizontale gelaagdheid met een stevige sokkel als veiligheidsbarrière, een transparante eerste verdieping met zicht op de nog overgebleven terril van Zwartberg en twee verdiepingen met opleiddingslokalen en werkplekken. De luifel met groendak versterkt de horizontale oriëntatie.
  Het geheel verbeeldt een bastion, dat zich niettemin openstelt naar de omgeving. De open inrichting van de 1ste verdieping speelt hierbij een cruciale rol. Door het restaurant en het terras op deze verheven positie boven het maaiveld te situeren, kan er op een veilige manier een maximale interactie bekomen worden tussen het PLOT-opleidingscentrum en het landschap. De luifel versterkt nog eens de horizontale oriëntatie eigen aan het omringende landschap, en vormt een variante op de speelsere daklijnen van de naastgelegen oefenhal.
  Voor de afwerking van het gebouw werd gekozen voor een industriële uitstraling, wat refereert naar het voormalige industriële karakter van de site.
  Het resultaat is een veilig en leesbaar gebouw, dat op rustige wijze haar functie vervult, waarin het aangenaam vertoeven is in harmonie met de unieke setting en met een knipoog naar het verleden.

 3. Functionaliteit
  Het gebouw telt 4 bouwlagen met een compacte footprint van +/-1.500 m², waarbij gestreefd werd naar bouwkundige optimalisatie.
  Behalve educatieve functies (klaslokalen) en kantoorfuncties (flexplekken) beschikt het gebouw ook over sociale functies (restaurant, vergaderzalen, overleghoeken) en praktische functies (bergplaatsen, sanitaire functies, technische installaties, …)
  Het gebouw is in wezen een betonskeletconstructie met een hoofdrastermaat van 720 x 720 cm, verder opgedeeld in modules van 120 cm. Dit laat de mogelijkheid voor een eventuele expansie van het gebouw in de toekomst.
  De modulariteit komt ook in de gevelopbouw tot uiting. De betonnen gevelpanelen worden geprefabriceerd wat een gunstige invloed heeft op de bouwtijd.

 4. Duurzaamheid - Gebouw
  Er werd maximaal naar multifunctioneel gebruik van ruimte gestreefd in het belang van duurzaamheid en kostenefficiëntie. Zo werden bijvoorbeeld restaurant en ontvangstruimte gecombineerd, alle werkplekken zijn flexplekken, en klassen en vergaderzalen kregen een maximale multifunctionele inrichting.
  Het toepassen van een standaard maatvoering maakt het gebouw duurzaam omdat bouwafval en materiaalverlies geminimaliseerd worden.
  Economisch gebruik van bouwmaterialen werd bekomen door een uitgepuurd grid van betonnen kolommen en balken, geënt op een gestandaardiseerde maatvoering. Hierdoor werd een goede balans gevonden tussen bouw- en materiaalkost. Het grid-based design maakt het ontwerp bovendien ontvankelijk voor een circulaire benadering.
  Op vlak van vormgeving en materiaalgebruik werd er voornamelijk ingezet op duurzame, onderhoudsvriendelijke en circulaire materialen, met aandacht voor akoestisch comfort.
  Het ontworpen gebouw voldoet aan de huidige EPB-regelgeving waarbij er sterk wordt ingezet op hernieuwbare energie (PV-panelen (42.640 Wp) en lucht/water warmtepomp voor verwarming, koeling en sanitair warmwater). Hierdoor maken we geen gebruik van fossiele brandstoffen.
  Het extensief groendak zorgt ervoor dat een deel van het regenwater wordt vastgehouden en terug verdampt, wat de piekafvoer mee helpt afvlakken bij zware regenval. Het overige regenwater wordt opgevangen in ondergrondse regenwaterputten en wordt na filtering hergebruikt voor het spoelen van de toiletten.
  Daarnaast draagt het groendak bij aan de biodiversiteit van de site.

 5. Duurzaamheid - Omgeving
  Bij de omgevingsaanleg werd sterk ingezet op gerecycleerde en gerecupereerde materialen zoals gerecycleerd asfalt en herbruikte stelcon-platen. Bij de inrichting van het terrein werd gekozen voor een maximale ontharding. Zo worden paden in ecologische waterdoorlatende halfverharding gecombineerd met gemaaide graspaden die door de hooilanden slingeren om de bloeirijke hooilanden te ontsluiten. Om de waterinfiltratie te bevorderen, gebeurt het parkeren op grasdallen.
  Voor het waterbeheer wordt verder een beroep gedaan op klassieke wadi’s die zorgen voor een natuurlijke infiltratie op eigen terrein.
  Een groot deel van de Veiligheidscampus staat op de biologische waarderingskaart aangeduid als biologisch waardevol. Om het karakter en de biodiversiteit van de site te bewaren, worden de zaden van de reeds aanwezige vegetatie geoogst en opnieuw gezaaid.
  Om plant en dier op een volstrekt natuurlijke wijze te laten circuleren, wordt er geen gebruik gemaakt van omheiningen in het landschap. De noodzakelijke beveiliging wordt voorzien op het niveau van het gebouw.

Nieuws

maandag, 18 september 2023
Limburg Flanders - 2024 UEC Road European Championships - van Heusden-Zolder naar Hasselt - van 11 tot en met 15 september 2024
Van 11 tot 15 september 2024 komen de UEC Road European Championships naar Vlaanderen. De provincie Limburg is dan het decor voor 14 Europese kampioenschappen die elk van start gaan in Heusden-Zolder...

Provincie Limburg is ook social