De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

13 miljoen Euro voor Limburgs platteland

woensdag, 21 mei 2014

De provincieraad van Limburg keurde vandaag het nieuwe plattelandsontwikkelingsplan goed. De komende zeven jaar zal het beleidsplan de basis vormen voor nieuwe plattelandsprojecten in de provincie Limburg. Het provinciebestuur wil het plattelandsontwikkelingsplan en de bijhorende Europese, Vlaamse en provinciale financiële middelen inzetten om het platteland kwalitatief te verbeteren.

Gedeputeerde Inge Moors: “Het is belangrijk dat de diverse functies die het platteland heeft, behouden blijven en verder ontwikkeld kunnen worden. Het nieuwe plan geeft ons de mogelijkheid om gebiedsgericht in te zetten op de specifieke noden van het buitengebied.”

Al in 2000 ging de provincie Limburg een eerste maal de uitdaging aan om een plattelandsontwikkelingsbeleid uit te werken. Samen met de andere Vlaamse provincies en de Vlaamse Overheid werd een eerste Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) opgemaakt. De gebruikte middelen zijn deels afkomstig van Europa, Vlaanderen en de provincies. De uitvoering van het PDPO was in de periode 2000-2006 goed voor 48 projecten en een investering van 6,6 miljoen euro op het Limburgse platteland. In 2007 nam de provincie opnieuw een voortrekkersrol om het Limburgse platteland verder te versterken en te ontwikkelen in de tweede programmaperiode PDPO 2007-2013.

“Tijdens de afgelopen programmaperiode werden meer dan 110 plattelandsprojecten gerealiseerd, gekoppeld aan een investering van meer dan 13 miljoen euro. De geslaagde en kwaliteitsvolle realisaties van plattelandsprojecten uit het PDPO II tonen aan dat we op de ingeslagen weg moeten verdergaan. De inzet van de middelen is immers belangrijk voor het behoud en de versterking van het kwaliteitsvol platteland,” aldus Inge Moors, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. 

Nieuw provinciaal plattelandsontwikkelingsplan

De provincie Limburg, die de komende jaren wederom optreedt als regisseur van haar platteland, heeft de voorbije weken een nieuw provinciaal plattelandsontwikkelingsplan uitgewerkt. De nieuwe versie van het Vlaamse programma PDPO III vormt daarvoor het referentiekader. Inge Moors: “Met het nieuwe plattelandsontwikkelingsplan kunnen we opnieuw 12,4 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale middelen inzetten voor de ontwikkeling van een sterker platteland. Hiervan stelt de provincie Limburg 4 miljoen aan middelen ter beschikking. Die middelen zullen de komende zeven jaar uitvoering geven aan het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan.”

Het provinciaal ontwikkelingsplan is gebaseerd op een recente en uitgebreide analyse van het Limburgse platteland. Daarvoor zijn enerzijds de sterktes en kansen en anderzijds de zwaktes en bedreigingen in kaart gebracht. Uit deze analyse zijn een aantal doelstellingen naar voren gekomen m.b.t plattelandsontwikkeling in de komende jaren:

  • de open ruimte vrijwaren en de beleving verhogen
  • het welzijn op het platteland verhogen
  • het ondersteunen van een kwaliteitsvol ondernemerschap in het landelijk gebied.

Deze doelstellingen zijn vervolgens vertaald naar duidelijke acties die gerichte projectrealisaties op het Limburgse platteland moeten mogelijk maken. 

Limburgs plattelandsbeleid

Met het nieuwe plattelandsontwikkelingsplan wil de provincie Limburg de identiteit van het platteland verder ontwikkelen en versterken. Zo heeft het Limburgse platteland een aantal sterke troeven zoals land- en tuinbouw, toerisme, recreatie en open ruimte. Het is dan ook uitermate belangrijk om deze troeven optimaal te benutten en de kwaliteiten van het platteland extra in de verf te zetten.

Plattelandsontwikkeling via drie pijlers

Via drie pijlers kan er uitvoering gegeven worden aan de verdere ontwikkeling van het Limburgse platteland.

1. Omgevingskwaliteit

Via de pijler omgevingskwaliteit kan er breed worden ingezet op thema’s zoals plattelandsbeleving, optimale invulling van de open ruimte en sociale thema’s. Het is hierbij belangrijk dat de projecten die kaderen binnen één van deze thema’s duidelijk focussen op het platteland en zijn (landbouw-)gemeenschap.

In het verleden werd er ruimschoots ingezet op thema’s zoals beleving van het platteland, … De recente analyse van het platteland toont echter aan dat ook sociale thema’s uit de landbouw- en plattelandsgemeenschap extra aandacht verdienen. Het platteland wordt geconfronteerd met mobiliteitsbeperkingen, armoede, sociale versnippering, … “Er is dus reden genoeg om als provincie een gerichte aanpak van deze problemen te realiseren via het provinciaal beleid inzake plattelandsontwikkeling,” volgens Inge Moors.

Plattelandsactoren die met één van de hierboven genoemde thema’s aan de slag willen gaan, zullen kortelings via een open projectoproep de kans krijgen om een project in te dienen bij het plattelandsloket van de provincie Limburg. De provincie neemt een voortrekkersrol op in het hele verhaal rond plattelandsontwikkeling en staat steeds klaar om haar plattelandsactoren met raad en daad te ondersteunen. “In het kader van deze maatregel is er in totaal 3,8 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering aan Limburg toegewezen,” zegt Inge Moors.

2. Leader

Een tweede pijler die bijdraagt aan versterking van de kwaliteiten van het Limburgse Platteland is LEADER. Via Leader zal doelgericht ingezet worden op agrarische thema’s waarbij innovatie en kwaliteitsvol ondernemerschap in de landbouw centraal staan. De uitdagingen liggen o.a. in het aanpakken van de klimaatproblemen, erosiebestrijding, enz. De plattelandseconomie heeft ook extra stimulansen nodig om voldoende slagkracht te kunnen bieden tegen de grote spelers op de markt. “Vandaar wil de provincie Limburg, als regisseur van het platteland, graag enkele nieuwe gebieden afbakenen, waarbinnen rond deze thema’s kan gewerkt worden,” verklaart Inge Moors.

Echter, de projectwerking binnen LEADER is sterk verschillend t.o.v. deze rond het thema omgevingskwaliteit. LEADER wil plaatselijke en publieke spelers uit een afgebakend gebied verenigen. Op basis van de gebiedsspecifieke kennis van deze actoren wordt een visie uitgewerkt met als doel het afgebakende gebied extra ontwikkelingskansen te geven. “Succesvolle projecten moeten ertoe leiden dat we als provincie een voorbeeld kunnen stellen en onze kennis kunnen overdragen aan derden”, aldus Inge Moors.

Daarnaast kunnen de nieuwe Leadergebieden inzetten op de leefbaarheid van de plattelandsgemeenten.

In de tweede helft van 2014, zal er volop gewerkt worden rond de afbakening van nieuwe LEADER-gebieden en rond het schrijven van sterke ontwikkelingsvisies voor deze gebieden. De projectwerking binnen de nieuwe Leadergebieden zal in maart 2015 van start gaan. De Leaderwerking kan de komende jaren rekenen op een budget van 5,1 miljoen euro.

3. Platteland Plus

Volledig nieuw aan de nieuwe versie van het provinciale plattelandsbeleid is de toevoeging van een Vlaams-provinciale pijler, zonder Europese middelen. “Door wijzigingen aan het Europese beleid daalde het totaalbudget voor plattelandsontwikkeling in de verschillende landen van Europa. Omdat de verdere ontwikkeling van het platteland zo belangrijk is voor zowel Vlaanderen als de provincies, engageren beide partijen zich om naast de inzet van Europese middelen een gezamenlijk plattelandsbeleid uit te bouwen,” verduidelijkt Inge Moors. De middelen die Vlaanderen en de provincie daarvoor voorzien zijn eveneens opgenomen in het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan, onder de naam "Platteland Plus".

Omdat het PDPO in deze programmaperiode voornamelijk focust op thema’s die duidelijke raakvlakken vertonen met de land- en tuinbouwsector, wil de provincie de nieuwe pijler "Platteland Plus" gebruiken om invulling te geven aan een aantal bredere thema’s. Binnen deze nieuwe pijler voorziet de provincie Limburg samen met Vlaanderen daarom middelen voor de uitbouw van toeristische en recreatieve belevingswaarden van het platteland, de promotie van hoeve- en streekproducten, het stimuleren van ondernemerschap en het versterken van de detailhandel en diensten op het platteland. Vlaanderen en de provincie voorzien hiervoor 3,4 miljoen euro in de komende zeven jaar.

Hefboomeffect

Na goedkeuring van het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan kan de provincie aan de slag om de uitvoering aan te vatten. Daarvoor zal er opnieuw een Provinciaal Managementcomité worden samengesteld. Dat comité beslist over de toekenning van de middelen voor de maatregelen "Omgevingskwaliteit" en "Platteland Plus", en beoordeeldt de voorgestelde Leadergroepen. Die Leadergroepen worden gevormd na oproep door het Provinciaal Managementcomité. Elke kandidaat-Leadergroep stelt een eigen Lokale Ontwikkelingsstrategie op, waarin zij binnen het provinciaal beleidskader een voorstel uitwerken voor de eigen gebiedsgerichte werking.

De provincie wil het plattelandsbeleid op een gelijkaardige manier verderzetten als tijdens de vorige programmaperiode. “Dat houdt in dat we opnieuw plattelandsprojecten beogen die een hefboomeffect creëren. Het is voor ons belangrijk dat projecten een merkbare impact hebben op het platteland en dat ze ook na de beëindiging van het project verder gezet kunnen worden door de uitvoerders. We willen de voorziene middelen gebruiken om de gestelde knelpunten maximaal om te buigen naar opportuniteiten voor het platteland,” besluit Inge Moors.

Eet meer Limburg