De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Maarten Cox en Thomas Buffel met het Limburgsymbool

Wedstrijdreglement

dinsdag, 14 november 2017

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond het Limburgsymbool die de provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt organiseert.

Artikel 1: principe

De provincie Limburg wil het Limburgsymbool promoten en zoveel mogelijk Limburgers aanzetten om deel te nemen aan de wedstrijd “Fiere Limburgers” die loopt van 20 november tot 17 december. Via deze wedstrijd kunnen prijzen gewonnen worden. Deelnemen kan via de website, via e-mail of via de post. De deelname aan deze wedstrijden is volledig gratis.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het opgestelde en voor deze wedstrijd geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

 1. Elke Limburger kan eenmaal deelnemen per wedstrijdvraag. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.
 2. De personeelsleden van de provincie en partners (en desgevallend hun personeelsleden) waar de provincie mee samenwerkt voor deze actie mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 3. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de provincie Limburg ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
 4. Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd.

Artikel 3: termijn

De wedstrijd loopt van 20 november tot 17 december.
De provincie Limburg behoudt zich het recht voor een wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen.

Artikel 4: wedstrijd

De wedstrijd loopt gedurende 4 weken.
Elke week wordt een andere wedstrijdvraag gesteld. De wedstrijdvragen worden bekend gemaakt op de website www.limburgsymbool.be/wedstrijd.

 • Wedstrijdvraag 1 loopt van maandag 20 tot zondag 26 november
 • Wedstrijdvraag 2 loopt van zondag 26 november tot zondag 3 december
 • Wedstrijdvraag 3 loopt van zondag 3 tot zondag 10 december
 • Wedstrijdvraag 4 loopt van zondag 10 tot zondag 17 december

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer het juiste antwoord op de wedstrijdvraag inzenden op één van de volgende manieren:

Inzendingen die niet binnen de aangegeven periode toekomen worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. Bij deelname moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien er geen melding wordt gemaakt van de identiteitsgegevens, kan het antwoord van de betrokkene niet weerhouden worden als winnend antwoord. 
De ingezonden antwoorden worden gecontroleerd op juistheid door de Dienst Informatie en Communicatie van de provincie Limburg. 

Artikel 5: prijzen en winnaars

 1. Er zijn 160 cadeaupakketten te winnen via deze wedstrijd, bestaande uit de CD van Maarten Cox en het nieuwe boek van Thomas Buffel.
 2. Per wedstrijdvraag worden uit alle juist ingezonden wedstrijdantwoorden door trekking door een onschuldige hand 40 winnaars geselecteerd. Deze onschuldige hand aangeduid door de provincie Limburg.
 3. De beslissing wie tot winnaar wordt gekozen is onherroepelijk.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer winnen.
 5. Deze prijzen zijn overdraagbaar mits voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van de provincie Limburg. 
 6. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 7. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6: winnaars bekend maken

De winnaars worden in de week na afloop van elke wedstrijdvraag bekend gemaakt.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd via e-mail en/of brief.
Na verwittiging worden de winnaars op de website geplaatst. De deelnemers gaan ermee akkoord dat ze als winnaars op deze website worden bekend gemaakt. 

Artikel 7: overhandiging prijzen

De winnaars worden uitgenodigd om hun prijs te komen afhalen.

Artikel 8: privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat de provincie Limburg de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te via limburgsymbool@limburg.be.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De provincie Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadelig gevolg voor de deelnemers aan de wedstrijd indien om welke reden dan ook de duur van de wedstrijd wordt veranderd,  de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd.
 2. De provincie kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld het uitvallen van een deel van het netwerk of andere problemen van deze aard) of een probleem bij postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen. 
 3. De kosten voor deelname aan een wedstrijd worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van de provincie Limburg of gerecupereerd worden bij de provincie Limburg.
 4. De provincie Limburg verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.  Indien de prijs een arrangement van derden betreft, kan de provincie Limburg niet verantwoordelijk worden gehouden voor het doorgaan en de inhoud ervan. De provincie kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
 5. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan worden beschouwd.
 6. De winnaar ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens de organisator met betrekking tot de prijs. 
 7. De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven van haar sponsors, leveranciers met betrekking tot de overhandiging van de prijzen. De provincie zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen, een andere prijs uit te reiken.
 8. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege de provincie.
 9. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.limburgsymbool.be/wedstrijd.

Nieuws

vrijdag, 13 september 2019
Gastredacteur Debbie Lavreys
Vanaf vrijdag 13 september neemt Debbie Lavreys onze facebookpagina van het Limburgsymbool over. Wie is Debbie Lavreys? Debbie Lavreys is een illustratrice, tekenlerares en creatieve duizendpoot uit...
vrijdag, 30 augustus 2019
Gastfacebookers Katja Noelmans en Sofie Hermans
Vanaf vrijdag 30 augustus nemen de dames van Duo Wonder onze facebookpagina van het Limburgsymbool over. Wie is Duo Wonder? Duo Wonder is het label van textieldesigner Sofie Hermans (Dilsen) en...
vrijdag, 16 augustus 2019, 11.00 u.
Gastfacebookers Koen Vanmechelen en Igor Maseroli
Vanaf vrijdag 16 augustus nemen Koen Vanmechelen en Igor Maseroli onze facebookpagina van het Limburgsymbool over. Wie zijn Koen Vanmechelen en Igor Maseroli? Koen Vanmechelen (1965) is een van de...